CYPRIAN NORWID: YESTERDAY AND TODAY ON THE BICENTENARY OF THE BIRTH OF THE POET-EMIGRANT

PUNO’s XIth Annual April Conference of the President Ryszard Kaczorowski
INTERDISCIPLINARY INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE
10th /11th April 2021

Part of The Norwid Project
Dedicated in the Memory of Professor Halina Taborska

Polish Below

Organisers: The Polish University Abroad of the  Ignacy Jan Paderewski in London (PUNO) in collaboration with the Institute of Polish Literature of the University of Warsaw, the Polish Union of Writers Abroad in London and the Polish Educational Society in London

The conference is aimed at the academic community, in particular those involved in the arts and humanities, media studies, historians and teachers. We encourage participation by the following:
– PhD candidates
– Researchers
– Teachers and educationalists
– Participants from outside academic circles

➤ Conference languages: English and Polish
➤ Speaking time: 15 min
➤ Delivery mode: Online

Scientific Committee of the Conference / Rada Naukowa Konferencji
Prof. dr hab. Ewa Paczoska (UW)
Prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (PUNO, UJK)
Prof. dr hab. Ewa Lewandowska-Tarasiuk (PUNO, APS)
Mgr Regina Wasiak- Taylor (ZPPnO)
Mgr Krystyna Olliffe (PMS)
Dr Eliza Kącka (UW, PUNO)
Dr hab. Karol Samsel (UW)
Dr Justyna Gorzkowicz (Blue Point Art Gallery, ZPPnO)

Organising Committee of the Conference /  Komitet Organizacyjny
Prof. dr. Grażyna Czubińska
Dr Justyna Gorzkowicz
Mgr Halina Stochnioł  Secretary of the Conference/ Sekretarz Konferencji 
Dr Agnieszka Szajner
Mgr Agata Błaszczyk
Mgr Wojtek Klas
Mgr Joanna Rachwał
Mgr Adrian Ligęza
Mgr Jarosław Solecki 

Cyprian Norwid has proved to be an unexpected challenge and a source of inspiration in Polish literature and culture. Despite more than a century-long endeavour to interpret his works, he has not been definitively categorised, neither as an individual nor as an artist. In many ways, he remains an enigma. Turning our attention to the twenty-first century, it’s impossible not to notice that, had it not been for Norwid’s appearance on the Polish literary scene, the hierarchy of Poland’s literary works would look entirely different. It’s not surprising that the emergence of a personality of such moral and artistic stature would initially provoke confusion, then a sense of unease, and only some time later, inspire awe and admiration. We know today that Polish literature – not at all privileged and often marginalised – is flourishing as a result of such unexpected treasures. Personalities such as Adam Mickiewicz, whose works we did not know how to deal with for a long time. Or Juliusz Słowacki, another problematic and, according to some, less than desirable personality in contemporary literature. Half a century would need to pass before his greatness was acknowledged. Yet even against such a backdrop, Norwid stands out as unique. We continue to discover ever more about his Polishness, in the best sense of the word, his full-blooded Europeanism, and his identity as a global citizen. His talent is of such great originality, no-one of his lifetime or since, bears comparison. The annual conference will be dedicated to the study of his works and continued influence.

Our main area of study and interest covers, broadly, three perspectives: the poet as  man, creator and emigré. We would recommend for particular consideration the following areas of research:

➤ Norwid from an international perspective: the author of Vade-Mecum as socio-political thinker, philosopher, polemicist and analyst;
➤ Norwid’ s creativity as exemplified in emigré literature and art: reaction, translation and inspiration;
➤ Norwid and the foreign press: the poet’s creativity as seen through the eyes of Polish emigrants and other foreign circles;
➤ Norwid’s place in Polish education abroad: the poet and artist’s works in contemporary Polish education;

Logistics and Fees

1) Requests for participation should be submitted via email/online form: Submission Form
2) Abstracts with the registration card should be sent by 5th March 2021
to: konferencja@puno.edu.pl with the note “NORWID”.
Number of applications is limited.
3) Participation Fees (cover administrative costs, conference materials and participation certificate)
– Participation as a Conference Speaker – £60
– General participation – free
– In case of publication in the monograph or in the reviews journal – additional fee of £50 will be charged (publication of only positive reviews).
Please note:
Payment can be only made after the application has been accepted. In case of any absence at the conference or late submission or rejection of the article in the review procedure, the fee will not be refunded.

Timeline:

05.03.2021 – Deadline for submitting the completed application form
07.03.2021 – Deadline for acceptance or rejection of an application
20.03.2021 – Deadline for payment of the conference fee
25-27.03.2021 – Announcement of the conference programme and Book of Abstracts
10.04  / 11.04. 2021– Conference
October/November  2021 publication information

Payments should be made to the account:
Polish University Abroad
Account Number: 60747025
Sort Code: 20-35-90

Transfers from outside the UK:
Iban: GB32BARC20359060747025
SWIFTBIC: BARCGB22
With the note “NORWID”

Payments should be made to the account:
Polish University Abroad
Account Number: 60747025
Sort Code: 20-35-90

Transfers from outside the UK:
Iban: GB32BARC20359060747025
SWIFTBIC: BARCGB22
With the note “NORWID”


 

➤ Języki konferencyjne: angielski i polski

➤ Czas wystąpienia 15 min
➤ KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ W TRYBIE ONLINE

Opis konferencji
Cyprian Norwid okazał się nieoczekiwanym wyzwaniem – i wezwaniem – dla literatury
i kultury polskiej. Mimo ponad stuletnich wysiłków czytelniczych oraz
interpretacyjnych nie został do końca zdefiniowany jako człowiek i artysta; co więcej: w
wielu aspektach jest dla nas nadal zagadką. Przenosząc się myślą w wiek XIX, nie da się
nie zauważyć, że gdyby Norwid się nie wydarzył, hierarchia zjawisk literackich
wyglądałaby inaczej. Nic więc dziwnego, że pojawienie się osobowości artystycznej i
moralnej tej miary wywołało naprzód konfuzję, potem poczucie niewygody – a dopiero
później zachwyt. Dziś wiemy, że literatura polska – wcale nieuprzywilejowana i często
zmarginalizowana – rozwija się dzięki podobnym darom. Takim był Adam Mickiewicz,
długo nie było wiadomo, jak się z jego istnieniem pogodzić. Problematyczną, a z
perspektywy niektórych nawet i niepożądaną, postacią nowoczesnej literatury polskiej
był także Juliusz Słowacki – pół wieku upłynęło, nim uznano jego wielkość. Nawet na
takim tle przypadek Norwida jest jednak szczególny. Wciąż odkrywamy w nim Polaka w
najlepszym tego słowa sensie, a zarazem Europejczyka z krwi i kości, obywatela świata.
I talent tak oryginalny, że nieporównywalny z nikim – zarówno za jego życia, jak i później.
Konferencję rocznicową poświęcimy rozważaniom tego fenomenu.
W głównym kręgu naszych zainteresowań pozostają, najogólniej mówiąc, trzy
perspektywy ukazujące Norwida jako człowieka, twórcę oraz emigranta.
Zachęcamy szczególnie do rozpatrzenia następujących ujęć badawczych:

W głównym kręgu naszych zainteresowań pozostają, najogólniej mówiąc, trzy perspektywy ukazujące  Norwida jako człowieka, twórcę oraz emigranta.
Zachęcamy szczególnie do rozpatrzenia następujących ujęć badawczych:
➤ Norwid w perspektywie międzynarodowej: autor Vade-Mecum jako myśliciel społeczno-polityczny, filozof, publicysta, diagnosta; 
➤ Obecność twórczości Norwida w literaturze i sztuce emigracyjnej (recepcja, tłumaczenia, inspiracje);
➤ Norwid w prasie zagranicznej (twórczość poety widziana oczami polskiej emigracji oraz środowiska zagranicznego);
➤ Norwid w pedagogice polonijnej (obecność twórczości poety i artysty we współczesnym szkolnictwie polonijnym)

➤ Informacje organizacyjne, opłaty
➤ Propozycje wystąpień będą przyjmowane poprzez przesłane formularze: formularz zgłoszenia do pobrania
➤ Abstrakty w języku polskim i angielskim wraz z kartą rejestracyjną prosimy nadesłać
do dnia 5 MARCA br. na adres: konferencja@puno.edu.pl
z dopiskiem „NORWID”
Ilość zgłoszeń ograniczona.

Kalendarium

  • 05.03.2021 – ostateczny termin przesłania wypełnionej karty zgłoszeniowej
  • 07.03.2021  – ostateczny termin akceptacji lub odrzucenia zgłoszenia
  • 20.03.2021 –  ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej
  • 25.03.2021 ogłoszenie programu konferencji 
  • 27.03. 2021 publikacja księgi abstraktów
  • 10.04  / (11.04 opcjonalnie): konferencja online
  •  październik/listopad 2021: informacja o publikacji monograficznej

OPŁATY
Koszt udziału – Opłata pokrywa koszty administracyjne, materiały konferencyjne oraz zaświadczenie o uczestnictwie.
➤ czynny – £60
➤ bierny jest bezpłatny
➤ W wypadku publikacji artykułu w recenzowanej monografii lub czasopiśmie naukowym – opłata dodatkowa – £50 (publikacja po uzyskaniu pozytywnych recenzji)

Wpłat należy dokonywać na konto:
Polish University Abroad
Account Number: 60747025
Sort Code: 20-35-90
Przelewy spoza UK:
Iban: GB32BARC20359060747025
SWIFTBIC: BARCGB22
Z dopiskiem “NORWID”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *