Dr Teresa Folga-Naidoo: The multiculturalism of London

Ethnic Minorities Culture Series: Digital Lectures Part III

Abstract

London is a city of constant multicultural development, co-existence, adaptation and fusion of many cultures, coming from various parts of the world. This coalescence creates an unique atmosphere in the British capital. Presented lecture analysis depicts London as a popular cultural destination for tourists and draws attention to a rapid ethnic, religious and linguistic growth of the city with a cultural specification of its particular districts. The analysis is supported by individual instances of people coming from various cultures, their adaptation to the western multicultural world and acceptance of other cultures existing in the area. London appears to be one of the most culturally diversified cities in the world. Even though not every cultural aspect is possible to integrate, the diversity confirms that multi-ethnicity is a valid phenomenon and develops despite challenges and political obstacles. It creates sets of possibilities for the inhabitants of the British capital to live alongside each other and respect other cultures. 

____________

Londyn to miasto nieustannie rozwijające się pod względem wielokulturowym, w którym współistnieją, konsolidując się ze sobą, różne kultury pochodzące z wielu części świata. Ta koalescencja tworzy wyjątkową atmosferę w brytyjskiej stolicy. Niniejszy wykład przedstawia Londyn jako popularne docelowe miejsce kulturalne dla turystów i zwraca uwagę na szybki rozwój etniczny, religijny i językowy miasta z wielokulturową specyfiką poszczególnych dzielnic. Analizę wspierają indywidualne przypadki osób pochodzących z różnych kultur, ich adaptacja do zachodniego wielokulturowego świata oraz akceptacja innych kultur istniejących na danym obszarze. Londyn zdaje się być jednym z najbardziej zróżnicowanych kulturowo miast na świecie. Chociaż nie każdy aspekt kulturowy jest możliwy do zintegrowania, różnorodność miasta potwierdza, że ​​wieloetniczność jest ważnym zjawiskiem i rozwija się pomimo wyzwań i przeszkód politycznych. Stwarza szereg możliwości dla mieszkańców stolicy Wielkiej Brytanii, tak aby żyć obok siebie i szanować inne kultury.

With this lecture, for the first time, we offer extra materials in English and Polish. All available to download in the form of PDF from here:

____________

Teresa Folga-Naidoo, PhD – graduate of History and Archive Studies at the University of Rzeszow (2005), holds PhD of humanities in the field of history (2014). Assistant professor at the Faculty of Social Sciences of the Polish University Abroad in London, where she is the head of the Political Culture and Democracy Research Unit. Areas of academic interest: cultural history, multiculturalism, ethnicity, race, cultural heritage of humanity. She conducts research in the field of multiculturalism of cities and regions, as well as the social and cultural history of Africa, with main focus on the Indian diaspora in South Africa. Author of articles published in academic and popular science journals on World War II, Polish emigration, history of African societies, and multiculturalism.

____________

Dr Teresa Folga-Naidoo – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie w Londynie, gdzie pełni funkcję kierownika Zakładu Kultury Politycznej i Badań nad Demokracją. Obszary zainteresowań naukowych: historia kultury, wielokulturowość, wieloetniczność, problemy rasowe, dziedzictwo kulturowe ludzkości. Prowadzi badania z zakresu wielokulturowości miast i regionów, oraz historii społecznej i kulturalnej Afryki, głównie społeczności indyjskiej w RPA. Autorka artykułów publikowanych w czasopismach naukowych i popularno-naukowych nt. II wojny światowej, emigracji polskiej, historii społeczeństw afrykańskich, wielokulturowości.


The lecture will be published on 20th August 2020