Zakład Kultury Politycznej i Badań nad Demokracją

Zakład Kultury Politycznej i Badań nad Demokracją (ZKPBD) został powołany w 2018 roku w ramach Instytutu Kultury Europejskiej PUNO w miejsce Zakładu Kultur Mniejszości Narodowych.
ZKPBD powstał z myślą o badaniach nad różnymi formami współczesnych demokracji oraz uczestniczącego społeczeństwa obywatelskiego.

Głównym celem Zakładu jest analiza funkcjonalności i dysfunkcjonalności dzisiejszych form rządzenia państwem w demokratycznych państwach. Analiza ta nie ogranicza się bynajmniej do badań form ustroju demokratycznego, ani też funkcji państwa, lecz wykracza dalece ponad politologiczne ujęcie dzisiejszych stosunków społecznych.

Tego rodzaju działalność analityczno-badawcza jest potrzebna, demokracja nie jest bowiem ustrojem stałym, który pozostaje niewzruszony wobec jakiejkolwiek krytyki z zewnątrz. Analiza systemów demokratycznych powinna służyć ich lepszemu zrozumieniu i zapobieganiu kryzysom, przed którymi demokracja musi się bronić w obliczu narastających zagrożeń oraz alternatyw ponowoczesnego świata.

Kolejnym celem Zakładu jest badanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w kontekście szeroko pojętej kultury politycznej, co wiąże się także z narastającymi imigracjami i zjawiskiem wielokulturowości. W ramach działalności naukowo-badawczej pracownicy Zakładu podejmują problematykę wiążącą się z kontekstami społeczeństwa wielokulturowego, mniejszości etnicznych i kontaktu międzykulturowego we współczesnym świecie.

Pracowników Zakładu łączy przekonanie o konieczności przekraczania granic jednej dyscypliny –politologii, socjologii, psychologii, historii, filozofii i ogólnopojętej kultury – i potrzebie współtworzenia interdyscyplinarnych programów badawczych i dydaktycznych.