Prof. Jan Łaszczyk: Towards Education for Creativity

Artistic Culture Series: Digital Lectures Part II

Abstract

The questions of what education should aim at, to what tasks and how to prepare the young generation are of the basic questions that teachers and educators have been asking over the centuries. Pedagogy, both in theoretical and practical trends, tries to respond to the challenges that society faces before entering adulthood. We are currently living in a time of blooming ideology of creativity. Creativity is a postulated individual lifestyle but also a model of social functioning. In this context, it is almost obvious to formulate an ambitious task for education, which is to prepare students for creative activity. The speech will consider the essence of this activity, its components and determinants of efficiency, as well as the real possibilities of undertaking and implementing the outlined task in the conditions of school education. This issue will be taken from the perspective of the philosophy of education adopting the thesis that creativity is a mystery that is not and may never be fully understood, but at the same time creativity is a craft that undergoes rational knowledge, understanding and reproduction, at least so that it can be the subject of pedagogical communication.


W stronę kształcenia do twórczości

Pytanie o to, ku czemu ma zmierzać wychowanie, do jakich zadań i w jaki sposób przygotowywać młode pokolenie, stanowi jedno z podstawowych pytań, które na przestrzeni wieków podejmują nauczyciele i wychowawcy. Pedagogika, zarówno w nurcie teoretycznym jak i praktycznym stara się odpowiedzieć na wyzwania, które stawia społeczeństwo przed wchodzącymi w dorosłość. Obecnie żyjemy w czasach rozkwitu ideologii twórczości. Twórczość jest postulowanym stylem życia indywidualnego ale też modelem funkcjonowania społecznego. W tym kontekście niemal oczywistym staje się fakt formułowania wobec edukacji ambitnego zadania jakim jest przygotowanie uczniów do aktywności twórczej. W wystąpieniu rozpatrzona zostanie istota tej aktywności, jej składowe oraz uwarunkowania efektywności, a także realne możliwości podjęcia i realizacji zarysowanego zadania w warunkach kształcenia szkolnego. Zagadnienie to podjęte zostanie z perspektywy filozofii wychowania przyjmującej tezę, zgodnie z którą twórczość jest tajemnicą, która nie jest i być może nigdy do końca nie będzie poznana, ale jednocześnie twórczość jest rzemiosłem poddającym się racjonalnemu poznaniu, zrozumieniu i odtworzeniu przynajmniej na tyle, by mogło stanowić przedmiot pedagogicznego przekazu.

Prof. Jan Łaszczyk


The lecture was published on 8th July 2020