The Blue Point Art Gallery (a virtual 3D gallery), was built in a digital environment as part of a collaboration between the Contemporary Literary and Artistic Culture Unit of the Institute of European Culture at the Polish University Abroad (PUNO) and the Culture Lab Foundation. Although the gallery was created in response to the changes resulting from the Covid-19 pandemic (March-July 2020), its founders have continued this work, with the intention of transferring part of their activities to the digital world. The current pandemic made us aware of the fragility of social structures and the deep need not only to seek unconventional solutions, but also to implement them quickly.
The virtual gallery was initiated at a university which currently does not have an art department, but focuses on the issue of art from a cultural anthropology perspective.
The Blue Point Gallery’s founders decided to broaden the formula by combining two forms of communication in their events: digital exhibition and the borderlands of the humanities. A permanent element of the exhibitions presented in the digital space of the Contemporary Literary and Artistic Culture Unit, is the review of publications with curatorial studies. They will be available in pdf format, allowing virtual events to also be affiliated with the PUNO Press (academic publisher at the Polish University Abroad in London).
The aim of the Blue Point Gallery is to provide an international platform that can become a place for creative, documentary and educational activities. In its operation, the gallery perceives broadly understood artistic culture as a tool of verbal and non-verbal communication between people around the world.

The Blue Point Art Gallery is to be a socially engaged gallery. We welcome artists who use visual language to conduct a discourse on issues important from the contemporary (local and global), perspective. We are looking for artists dealing with social and cultural topics (including aspects of identity and ethnicity), as well as counteracting racism and xenophobia. Preference will be given to issue-based approaches to exhibitions, where the artistic viewpoint operates not only through an aesthetic experience, but also as an important voice in social debate. An important part of the gallery’s activities will be to show the links between Polish and greater European culture as well as the diversity of local traditions. 

Director of the Blue Point Art Gallery: Justyna Gorzkowicz
Author and developer of the Gallery: Jarek Solecki
Ongoing exhibition: https://clacu.puno.edu.pl/bluepointartgallery_main


The Blue Point Art Gallery is opening with an individual exhibition by Joanna Ciechanowska, “LOCKDOWNS”. The issue of this virtual event is connected with the current pandemic situation. Further, it refers to various moments of retreat in the artist’s life and, from the universal human point of view, provides an opportunity to look at the actual problems from a broader historical and cultural perspective.
Invitation with details available to download from here: Invitation_details_Joanna_Ciechanowska


Blue Point Art Gallery (wirtualna galeria 3D) została zbudowana w środowisku cyfrowym w ramach współpracy Zakładu Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej Instytutu Kultury Europejskiej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO) oraz Culture Lab Foundation. Choć galeria powstała w odpowiedzi na zmiany spowodowane pandemią Covid-19 (marzec-lipiec 2020), jej pomysłodawcy nosili się już od jakiegoś czasu z zamiarem przeniesienia części swojej działalności do świata cyfrowego. Wybuch pandemii uświadomił kruchość struktur społecznych oraz głęboką potrzebę nie tylko poszukiwania niekonwencjonalnych rozwiązań, ale także szybkiego wdrażania ich w życie.
Wirtualna galeria została zainicjowana na uniwersytecie, który de facto nie posiada obecnie wydziału artystycznego, natomiast sztuką zajmuje się z punktu widzenia antropologii kulturowej. Założyciele Blue Point Art Gallery postanowili poszerzyć formułę, łącząc w organizowanych przez siebie wydarzeniach dwie formy przekazu: wystawiennictwo cyfrowe oraz pogranicza nauk humanistycznych. Stałym elementem wystaw prezentowanych w przestrzeni cyfrowej Zakładu Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej są recenzowane publikacje zawierające opracowania kuratorskie. Będą one udostępniane w formie elektronicznej (pdf), uzupełniając wirtualne wydarzenia o wydawnictwo naukowe afiliowane przy PUNO Press.
Celem Blue Point Art Gallery jest stworzenie międzynarodowej platformy, która może stać się miejscem działań twórczych, dokumentalnych i dydaktycznych. W działalności galerii szeroko rozumiana kultura artystyczna postrzegana jest jako narzędzie werbalnej i niewerbalnej komunikacji pomiędzy ludźmi na całym świecie.

W swoim założeniu Blue Point Art Gallery ma być galerią społecznie zaangażowaną. Do współpracy zapraszani są artyści, którzy za pomocą języka wizualnego wchodzą w dyskurs z ważnymi z perspektywy współczesności problemami (lokalnie i globalnie). Są zaangażowani w sprawy społeczne i kulturowe w ujęciu tożsamościowych, także etnicznym, przeciwdziałając rasizmowi i ksenofobii. Preferowane są ujęcia problemowe wystaw, wskazujące na kulturę artystyczną nie tylko z perspektywy doświadczeń estetycznych, ale także jako ważny głos w debacie społecznej. Istotną rolę w działalności galerii odgrywa ukazanie związków między polską a europejską kulturą oraz różnorodności lokalnych tradycji.


Pracę Blue Point Art Gallery inicjuje indywidualna wystawa Joanny Ciechanowskiej zatytułowana LOCKDOWNS. Problematyka wirtualnego wydarzenia łączy się z obecną sytuacją pandemiczną. Równocześnie nawiązuje do różnych momentów odosobnienia w życiu Artystki oraz, w ujęciu uniwersalnym – człowieka, dając możliwość spojrzenia na obecne problemy w szerszej perspektywie historyczno-kulturowej.
Zaproszenie z detalami dostępne do ściągnięcia poniżej.
Zaproszenie_Szczegoly_Ciechanowska